Aquí describimos a maneira na que o Club Náutico Deportivo Barraña de Boiro (en adiante A EMPRESA) recaba e utiliza a información de clientes, usuarios e suscriptores desta web.

Nesta web respetanse e coidanse os datos personais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantizados. Esforzamonos en crear un espacio seguro e de confianza.

A túa privacidade és importante para nos

Nesta declaración de privacidad explicamos qué datos personais recopilamos e cómo os utilizamos.

Animámoste a ler detidamente estes términos antes de facilitar os teus datos personais nesta web.

Os maiores de trece anos poderán rexistrarse na dirección web (en adiante a NOSA PÁXINA WEB) como usuarios sen o previo consentimento dos seus pais ou tutores.

No caso dos menores de trece años requírese o consentimento dos pais ou tutores para o tratamento dos seus datos persoais.

En ningún caso recabaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade doutros membros da familia sen o consentimento destes.

Nesta web respétanse e cóidanse os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

Esforzámonos en crear un espacio seguro e de confianza e por iso queremos compartir os nosos principios respecto á túa privacidade:

 • Nunca solicitamos información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarlle os servicios que requira.
 • Nunca compartimos información persoal dos usuarios con ninguén, excepto para cumprir coa lei ou no caso de que contemos coa túa autorización expresa.
 • Nunca utilizamos os teus datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.

É preciso advertir que esta Política de Privacidade podería variar en función das exixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella ós usuarios que a visiten periódicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan cumplimentar algún formulario de calquera dos seus formularios de contacto donde se recaben datos de carácter persoal.

A EMPRESA cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Responsable do tratamento dos teus datos persoais.

 • Identidade do Responsable: O Clube Náutico Deportivo Barraña de Boiro.
 • CIF: G15966104
 • Dirección: Porto Deportivo, S/N Ap. Correos N.º 115 15930 Boiro
 • Correo electrónico: cndb@cndb.es
 • Actividad: Clubes Deportivos
 • Inscrita no Rexistro de entidades deportivas da Xunta de Galicia co N.º C-08373.

A efectos do previsto no Reglamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais que nos envíes a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de “Usuarios da web e subscritores”.

Para o tratamento de datos dos usuarios implementamos tódalas medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.

Principios que aplicaremos á túa información persoal.

No tratamento dos teus datos persoais aplicaremos os seguintes principios que se axustan ás exigencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitude, lealtade e transparencia: Sempre imos a requerir o teu consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para un ou varios fins específicos que informaremos previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: Só imos a solicitar datos estrictamente necesarios en relación cos fins para os que os requerimos.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos serán mantidos durante máis tempo do necesario para os fins do seu tratamento, en función da finalidade, informaremos do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, periódicamente revisaremos as listas e eliminaremos aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos personais e se garanta a confidencialidade. Debes saber que tomamos tódalas precaucións necesarias para evitar o acceso no autorizado ou uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.

¿Cómo obtemos os teus datos?

Os datos persoais que tratamos proceden de:

 • Formularios de contacto.
 • Formularios de subscrición.

¿Cáles son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si na EMPRESA estamos tratando datos persoais que nos concernen, o non.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar ó acceso aos datos persoais relativos ó interesado.
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Oporse ó tratamento.
 • Solicitar a portabilidad dos seus datos.

Os interesados podrán acceder os seus datos persoais, así como solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados podrán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en tal caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas ocasións e por motivos relacionados coa su situación particular, os interesados podrán oporse o tratamento dos seus datos. A EMPRESA deixará de tratar os seus datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Cómo interesado, tes dereito a recibir os teus datos persoais que te incumban, que facilitaras e nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

 • O tratamento esté basado no consentimento.
 • Os datos foran facilitados pola persoa interesada.
 • O tratamento efectuouse por medios automatizados.

O exercer o teu dereito á portabilidade dos datos, terás dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de responsable a responsable cando sexa técnicamente posible.

Os interesados tamén terán dereito a tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que lle concernen infrinxe o Regulamento.

¿Con qué fin tratamos os teus datos persoais?

Cando un usuario se conecta con esta web por exemplo para comentar un post, mandar un correo, suscribirse ou realizar algunha reserva, está facilitando información de carácter persoal da que é responsable A EMPRESA. Esa información pode incluir datos de carácter persoal como poden ser o teu enderezo IP, nome, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. O facilitar esta información, o usuario da o seu consentimento para que a súa información sea recollida, utilizada, xestionada e almacenada pola EMPRESA, sólo como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidad.

Na web existen diferentes sistemas de captura de información persoal e tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co sequinte fin por cada sistema de captura (formularios):

 • Formulario de contacto: Solicitamos os seguintes datos persoais: Nome, Email, para responder os requerimentos dos usuarios. Por exemplo, podemos utilizar esos datos para responder a túa solicitude e dar resposta ás dudas, queixas, comentarios ou inquetudes que podes ter relativas e información incluida na web, os servicios que se prestan a través da web, o tratamento dos seus datos personais, cuestións referentes ós textos legais incluidos na web, así como calquera outra consulta que poidas ter e que non estean suxetas ás condicións de contratación. Informamos que os datos facilitados estarán ubicados nos servidores que cumpren coa seguridade informática.
 • Formulario de subscrición a contidos: Neste caso, solicitamos os seguintes datos personais: Nome, mail, para xestionar a lista de subscricións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais, facilitados polo usuario ó realizar a subscrición. Dentro da web existen varios formularios para activar a subscrición. Os boletins electrónicos ou newsletter. Informamos que os datos que nos facilitas estarán ubicados nos servidores que cumpren coa seguridade informática.

Existen outros fins polo que tratamos os teus datos persoais:

 • Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley aplicable. Esto puede incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayudan a esta web a garantizar la confidencialidad de los datos personales que recoge.
 • Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece esta web.
 • También se recogen otros datos no identificativos que se obtienen mediante algunas cookies que se descargan en el ordenador del usuario cuando navega en esta web que detallamos en la política de cookies.
 • Para gestionar las redes sociales.  El tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan seguidoras en las redes sociales de las páginas oficiales de LA EMPRESA, se regirá por este apartado. Así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente.  Trataremos tus datos con las finalidades de administrar correctamente la presencia en la red social, informando de actividades, productos o servicios. Así como para cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales permitan. En ningún caso utilizaremos los perfiles de seguidores en redes sociales para enviar publicidad de manera individual.

LA EMPRESA no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan identificar al usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo.

Legitimación para el tratamiento de tus datos.

La base legal para el tratamiento de sus datos es: el consentimiento.

Para contactar o realizar comentarios en esta web se requiere el consentimiento con esta política de privacidad.

La oferta prospectiva o comercial de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato de suscripción.

Categoría de datos recogidos.

Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos.

En ningún caso se tratan categorías de datos especialmente protegidos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que se solicite su supresión por el interesado.

Secreto y seguridad de los datos.

LA EMPRESA se compromete en el uso y tratamiento de los datos incluidos personales de los usuarios, respetando su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del mismo, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos.

LA EMPRESA no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red Internet y por tanto la violación de los datos mediante accesos fraudulentos a ellos por parte de terceros.

Con respecto a la confidencialidad del procesamiento, nos aseguraremos de que cualquier persona que esté autorizada para procesar los datos del cliente (incluido su personal, colaboradores y prestadores), estará bajo la obligación apropiada de confidencialidad (ya sea un deber contractual o legal).

Cuando se presente algún incidente de seguridad, al darse cuenta notificaremos al cliente sin demoras indebidas y deberá proporcionar información oportuna relacionada con el Incidente de Seguridad tal como se conozca o cuando el Cliente lo solicite razonablemente.

Exactitud y veracidad de los datos.

Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos remitas quedando LA EMPRESA libre de cualquier responsabilidad al respecto.

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto o suscripción.

Aceptación y consentimiento.

El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de LA EMPRESA en la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad.

Revocabilidad.

El consentimiento prestado, tanto para el tratamiento como para la cesión de los datos de los interesados, es revocable en cualquier momento comunicándolo a LA EMPRESA en los términos establecidos en esta Política para el ejercicio de los derechos ARCO. Esta revocación en ningún caso tendrá carácter retroactivo.

Cambios en la política de privacidad.

Nos reservamos el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, anunciaremos en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

Correos comerciales.

De acuerdo con la LSSICE, no realizaremos prácticas de SPAM, por lo que no enviaremos correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el usuario. En consecuencia, en cada uno de los formularios habidos en la web, el usuario tiene la posibilidad de dar su consentimiento expreso para recibir el boletín, con independencia de la información comercial puntualmente solicitada.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, LA EMPRESA se compromete a no enviar comunicaciones de carácter comercial sin identificarlas debidamente.